Maassamme on runsaasti tutkimusryhmiä ja tutkimushankkeita joissa tutkitaan teknologian opetuskäyttöä.
ITK-konferenssissa järjestetään vuosittain tutkijatapaaminen (ks. huhtikuu 2017)

Tutkimusryhmät


Learning Environments Research Group (LeGroup), School of Arts, Design and Architecture, Aalto University

The Learning Environments Research Group (short name: LeGroup) is involved in research, design and development of New Media tools, as well as their use and application, in the field of learning.

www:
http://legroup.aalto.fi

Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusryhmä (LET), Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto

Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET) toimii Oulun yliopistossa Kasvatustieteiden tiedekunnassa. Yksikön tutkimuksen ja opetuksen tärkeimpänä sisältönä ovat oppimistutkimus ja teknologian hyödyntäminen oppimisen tukena. Tutkimusyksikön henkilökunnan asiantuntemus kohdistuu oppimisen sosiaalisiin, kognitiivisiin ja motivationaalisiin prosesseihin. Tutkimme yksilöiden ja ryhmien oppimista eri oppimisympäristöissä ja suunnittelemme teknologiaa hyödyntäviä oppimisen malleja käytäntöön.

www:
http://www.oulu.fi/koulutusteknologia/

Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskus (MPK)

Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskus (MPK) on perustettu tukemaan mediakasvatuksen sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön korkeinta opetusta, tutkimusta ja kehittämistyötä. MPK perustettiin Lapin yliopistoon vuonna 2001 ja vuonna 2003 se siirrettiin Kasvatustieteen tiedekunnan yhteyteen. Keväällä 2005 Mediapedagogiikkakeskuksen asema virallistettiin kasvatustieteiden tiedekunnan sisällä toimivaksi yksiköksi, jolle Lapin yliopiston hallitus hyväksyi johtosäännön kesäkuussa 2005.
Mediapedagogiikkakeskus järjestää mediakasvatukseen ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvää opintopisteytettyä koulutusta sekä toteuttaa alan tutkimus- ja kehittämishankkeita. MPK tekee yhteistyötä eriasteisten oppilaitosten, yritysten ja yhteisöjen kanssa, niin alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

www:
http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Kasvatustieteiden_tiedekunta/Opetus-_ja_tutkimusyksikot/Mediapedagogiikkakeskus.iw3

Ihmislähtöisen tieto- ja viestintätekniikan tutkimus, koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto

Ihmislähtöisen tieto- ja viestintätekniikan tutkimus kohdistuu teknologian hyödyntämiseen erilaisissa oppimis- ja työympäristöissä. Vahvuusalue profiloituu erityisesti yhteisöllisen verkko-oppimisen ja pelinomaisten oppimisympäristöjen tutkimukseen. Lisäksi vahvuusalueella arvioidaan kansallisesti ja kansainvälisesti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä sekä kehitetään innovatiivisia opetus- ja ohjauskäytänteitä ja niitä edistäviä teknologisia sovelluksia. Nousevia tutkimusalueita ovat tieto- ja viestintätekniikka työssä oppimisen ja työnteon tukena, verkkovälitteiset arviointimenetelmät ja oppiminen arjen tietoyhteiskunnassa. Tutkimuksen kohderyhminä ovat yksilöt ja ryhmät sellaisissa elämän eri vaiheissa ja tilanteissa, joissa tieto- ja viestintätekniikalla on merkitystä ja lisäarvoa oppimisen kannalta tai joissa teknologia luo uudenlaisia oppimismahdollisuuksia.

www:
http://ktl.jyu.fi/tutkimus/tvt

Technology in Education Research Group (TEdu), Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Ryhmä tutkii uusimman teknologian hyödyntämistä oppimisessa ja opettamisessa kaikilla koulutusasteilla. Ryhmä perustettiin vuoden 2009 alussa, mutta ryhmän perustajajäsenet työskentelivät Helsingin yliopistossa jo pitkään ennen sitä (ks. the Centre for Research on Networked Learning and Knowledge Building).
Ryhmän jäsenillä on runsaasti sekä kansallisia että kansainvälisiä yhteistyötahoja ja se toimii tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten ja opettajien kanssa. Tutkimusteemoja ovat teknologian opetuskäytön kehittyminen, teknologian tukemien pedagogisten käytäntöjen ja tietokäytäntöjen kehittyminen ja kehittäminen,oppilaitosten ja opettajien tukeminen pedagogisesti mielekkään teknologian käytössä,oppilaitosten erot teknologian käytössä ja erilaisten institutionaalisten ratkaisujen vaikutukset sekä oppilaitosten ja opettajien verkostoituminen.

www:
http://www.helsinki.fi/technology-in-education

Opetuksen ja oppimisen tutkimusyksikkö, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto

Yksikköön kuuluu useita tutkimusryhmiä ja laajoja hankkeita mm. oppimisympäristöjen tutkimuksen alueelta kuten Mind the Gap ja Koulu Kaikkialla .

http://blogs.helsinki.fi/oot-yksikko/